Veien til bolighandel

En av livets største investeringer er for de aller fleste av oss den dagen vi kjøper egen bolig. Enten det er en leilighet eller et hus, eller vi kjøper en eiendom for selv å bygge drømmeboligen på. Uavhengig av hvilket scenario som er aktuelt, er det i hvert fall ingen tvil om at det er et større økonomisk grep som tas, og som ofte kommer til å påvirke livet til den det gjelder i mange år fremover.

Bolighandel i fokus

De fleste bolighandler begynner i dag enten på internett eller hos en eiendomsmegler, og her er det flere faktorer som spiller inn. I første omgang ser en potensiell boligkjøper etter hvilke boliger som befinner seg innenfor et allerede bestemt geografisk område, og gjerne også innenfor en økonomisk ramme ut fra hva kjøperen har av midler til rådighet. Enten i form av oppsparte midler, eller ut fra hva vedkommende kan låne av en finansieringsinstitusjon.

Gå på visning

Deretter vil neste skritt på veien til en bolighandel være å befare objektet, enten på en organisert visning arrangert av megler, eller etter avtale gjort direkte med selger. Uansett hvilken løsning som benyttes her, vil det være naturlig at det forelegges en tilstandsrapport samt en takst slik at man har en pekepinn på hva det vil koste å gjennomføre en eventuell handel.

Samtidig kan man ved selvsyn danne seg en mening om hva en bolig er verdt, og det er et sted man faktisk kan tenke seg å bo, og ikke minst hvilken tilstand boligen er i, og om den må utbedres i vesentlig grad før innflytning.

Få en tredjeparts vurdering

De fleste eiendomsmeglere har takstpersoner som verdisetter eiendommene de selger, men det er ingenting i veien for at man kan benytte seg av en tredjepart og få en uavhengig takst satt av denne.

Dette kan være en fordel i de tilfeller man er i tvil om det er satt en korrekt vurdering på objektet i utgangspunktet, eller man rett og slett bare ønsker en uavhengig vurdering hvor man kan sammenligne resultatene i etterkant.

Hva vurderes?

En takstmann har ikke ofte bare håndverkerfag, men også utdannelse i selve takseringen. Det er da tekniske verdier på ferdige bygg, renoveringer, skader,- og ikke minst er markedsverdi et eget fag i takstutdannelsen. Vedkommende har med andre ord et godt grunnlag for å gi så riktig verdivurdering som mulig.

Alt fra beliggenhet til hvilken forfatning de forskjellige installasjonene i en bolig er kan være avgjørende for det endelige resultatet, og i tillegg til det rent byggtekniske vil også røropplegg, elektriske installasjoner og materialvalg spille inn.

Dette ser en erfaren takstperson hurtig, og kan i tillegg til å vurdere også ofte gi gode råd i forhold til hva som eventuelt må påregnes av meromkostninger, både med det samme, eller innen overskuelig fremtid.

Ingen garanti

Man skal imidlertid være oppmerksom på at selv om man velger å benytte seg av en uavhengig tredjepart i forhold til å få en ekstra takst ut over den som allerede er satt av et eventuelt meglerfirma ikke alltid er ensbetydende med at prisen blir lavere. En uavhengig tredjepart vil på eget grunnlag vurdere helt ut fra sine egne kriterier, hvilket også gjenspeiles i den endelige taksten. Men som tidligere nevnt, en slik takst er ikke som fasit å regne, men kan være en nyttig pekepinn på hva som er riktig pris på eiendommen man vurderer å kjøpe.