Ivan fra Spira Takst AS svarer – Del 7: Hvordan kan man vite at takstperson forholder seg til det kommende lovverket om avhending?

I forbindelse med ny «Lov om avhending av fast eiendom», populært kalt «avhendingsloven», blir det fra januar 2022 innført en del endringer som vil få konsekvenser for både kjøper og selger i forbindelse med salg av eiendom.

En av de største endringene vil være for selger som får betydelig større ansvar enn tidligere, hvor blant annet muligheten for å kunne benytte seg av ordlyden «selges som den er» ikke lenger vil være gyldig, og en mer detaljert tilstandsrapport skal legges til grunn.

Videre arbeides det med takstpersoner som per i dag ikke trenger noen formell utdannelse for å bedrive sitt virke som takstperson nå skal kvalitetssikres i forhold til det å vise til nødvendig kompetanse. Dette for at både kjøper og selger skal kunne føle seg trygge på at de faktisk får det de betaler for, og kan være sikre på at så mange forhold som mulig presenteres før salget.

Hvordan kan man som kjøper eller selger forsikre seg om at takstpersonen vet dette, og forholder seg til det kommende lovverket om avhending?

Det er først og fremst selger som har nytt ansvar ved salg. Det vil si opplysningsplikt. Takstmannen, eller som det nå heter, den bygningskyndige, har en klar instruks om hva som skal undersøkes og opplyses om. Det som nå skal gjøre takstmannens rapport bedre er ansvaret for å kvittere i bransjen sitt nye fagsystem hva som er undersøkt og hvorfor noe ikke er undersøkt. Dette vil fremgå i rapporten.

Tilstandsgradene vil bli strengere siden det brukes en annen standard NS 3600 til å lage tilstandsrapport. Før ble det brukt standard NS 3424 på tilstandsrapporter. Til sammen skal dette gi en god rapport som opplyser kjøper om hva de kjøper. Det gir en mer utfyllende og grundig rapport med flere opplyste avvik.

Dere må regne med takstmannen bruker det meste, kanskje hele dagen i, over, under og rundt eneboligen på befaring. Rapporten krever også bilder på mange avvik. Men det betyr ikke at verdien er endret ved salg.

Mange små avvik ble før behandlet mer generelt eller ikke kommentert fordi de var puttet i sekkeposter som alder og normal slitasje. Når takstmannen én nå skal kommentere mange av disse forhold så endre det ikke måten verdien blir vurdert på.

En sertifisert takstmann i Norsk Takst er kvalifisert for de godkjenninger han innehar. Eller hun, selvfølgelig. For å beholde sertifisering er det krav om årlig oppdateringer i faget.

– Ivan Bredo Isaksen