Dokumenter ved taksering av fast eiendom, eneboliger og fritidsboliger:

Grunnbok

Leiekontrakter

Skjøte

Festekontrakt

Målebrev med situasjonskart

Utsnitt av reguleringskart

Tegninger, Plan, fasade og snitt

Ferdigattest, midlertidig brukstillatelse

Forsikringsbevis/ polisnummer

Kommunale avgifter og skatter

Ligningsverdi siste år

Tidligere takster

Foto

Vedlikeholdsutgifter

Reguleringssaker og planlagte nabobygg

Dokumenter for selveierleilighet / eierseksjoner:

Skjøte på eiendommen

Målebrev, areal tomt

Tegninger, plan, fasade, snitt

Seksjoneringsbegjæring

Vedtekter

Oppdelingsbegjæring

Fellesutgifter

Regnskap siste år

Årsberetning for boligsameiet

Årsmøteprotokoll

Forsikringsbevis

Festekontrakt

Kommunale avgifter og skatter

Ligningsverdi siste år

Tidligere takster

Vedlikeholds utgifter

Kjøpekontrakt

Pågående reguleringssaker

Planlagte nabobygg

Dokumenter ved takseringer av aksje og andelsleiligheter:

Regnskaper forrige år

Årsberetning fra boligselskapet

Årsmøteprotokoll

Husleiebekreftelse

Leiekontrakt

Plantegning

Andelsbrev

Ligningsoppgave fra forretningsfører

Tegninger

Foto

Vedlikeholdsutgifter

Pågående reguleringssaker i området

Tidligere takster

Kjøpekontrakt

Dokumenter ved taksering av næringseiendommer:

Leiekontrakter

Grunnbok

Skjøte

Målebrev med situasjonskart

Utsnitt av reguleringskart

Reguleringsplan

Tegninger

Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse

Regnskap

Vedlikeholdsavtaler

Forvaltning, drift og vedlikeholdsutgifter

Festekontrakt

Seksjoneringsbegjæring

Vedtekter

Ligningsverdi siste år

Forsikringsavtale, polisnummer

Kommunale avgifter og skatter

Tidligere takster

Foto

Dokumenter for borettslag:

Skjøte på eiendommen

Festekontrakt

Målebrev, areal tom

Plantegninger

Vedtekter

Husleie

Fellesutgifter

Regnskap siste år

Forsikringsbevis, polisenummer

Kommunale avgifter og skatter

Ligningsverdi siste år

Tidligere takster

Vedlikeholdsutgifter

Dokumenter ved byggelånskontroll:

Kontrakter/ betalingsplan

Fremdriftsplan

Tegninger

Beskrivelser