Hva er en tilstandsanalyse?

Tilstandsanalyse

 • Ved behov for grundig gjennomgang for å planlegge fremtidig vedlikehold og rekkefølge av vedlikehold.

Tilstandsanalysen

 • beskriver grundig de deler av bygningen som vil være en risiko for fremtidig skade.
 • utføres av sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk Takst, Norges ledende takstorganisasjon.

Det er svært sjelden vår takstmann på tilstandsanalyse ikke finner feil ved din bygning, veldig ofte på forhold du ikke visste om.

Få et pristilbud!

Du kan også ringe (+47) 400 53 198
eller bruke kontaktskjemaet vårt.

Tilstandsanalyse

Tilstandsanalyse etter NS 3424 nivå 1 må ikke forveksles med en Tilstandsanalyse etter NS 3424 nivå 2 og 3 som er langt mer omfattende og tidkrevende. Det blir det opp til Takstmann og eier og vurdere om det er behov for ytterligere undersøkelser på nivå 2 og 3 på enkelte bygningsdeler. Dette avtales på befaring. Ofte vil indikasjoner på feil i analysenivå 1 være nok for å opplyse kjøper, men noen ganger vil det bli anbefalt å ta hull i konstruksjonen for å vurdere konkrete fuktinnhold og for å få bekreftet større eller mindre skjulte skader.

Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte.

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, hvor det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner.

Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt.

Eiers egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik fra gitte opplysninger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, vil det bli kommentert. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/også når selger benytter en eiendomsmegler.

Takstrapporten

Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk Takst og er utført i henhold til Norsk Taksts instrukser.

Om takstingeniøren

Norsk Takst er ledende i taksering. Norsk Taksts takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innenfor alle typer byggvurdering. Etter å ha gjennomgått Norsk Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir medlemmer godkjent for å utføre blant annet Tilstandsrapport for bolig.

Tilstandsrapport for bolig

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi.

Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte:

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer

Tilstandsgrad 1: Svake symptomer

Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer

Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)

Befaringen

NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

 • Det utføres visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. rivning).
 • Inspeksjon blir utført på tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
 • Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger, innvendige dører og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten.
 • Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert.
 • Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
 • Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
 • Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
 • Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres grundig når det er tilgjengelig.
 • Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
 • Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
 • Typiske risiko-konstruksjoner som rom under terreng, krypkjellere og annet blir spesielt inspisert.
 • Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.

Levetidsbetraktninger

Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, 700.320 «Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler». Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk.

Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.

Tilleggsundersøkelser

 • Piper og ildsteder.
  Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
 • Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.
 • Arealmålinger, teknisk verdi og markedsverdi avtales normalt når det opplyses om at boligen skal selges.

Andre uttrykk og definisjoner

 • Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
 • Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk.
 • Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
 • Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
 • Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av.
 • Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
 • Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået
 • Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
 • Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.
 • Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Hei! Har du noen spørsmål?

Mitt navn er Ivan Bredo Isaksen, og jeg er daglig leder i Spira Takst AS. Med mange års erfaring i bransjen har jeg opparbeidet meg en bred kompetanse innen taksering, og jeg er her for å hjelpe deg med alle dine takstbehov.

Trenger du en takst eller hjelp fra en erfaren takstmann? Ta kontakt!